Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Ochrana pred požiarmi
Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre právnické osoby, pre fyzické osoby – podnikateľov, pre vlastníkov budov a nehnuteľností a pre vlastníkov lesov zabezpečiť služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Povinnosti uložené legislatívou sú uvedené v zákone č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, následne v ďalších súvisiacich legislatívnych predpisoch.

Povinnosti vyplývajúce z týchto legislatívnych predpisoch Vám zabezpečíme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Dodávateľským spôsobom zabezpečíme nasledujúce povinnosti:

 • vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok na určených miestach jedenkrát za 3 mesiace
 • zabezpečovať ich odbornú prípravu 1x za 12 mesiacov
 • školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi 1x za 24 mesiacov a vstupné inštruktáže pri nástupe
 • dodávka a vedenie určenej dokumentácie ochrany pred požiarmi
 • vypracúvanie správ, o príčinách vzniknutých požiarov v organizácii a navrhovanie príslušných opatrení
 • v spolupráci s vedúcimi zamestnancami organizácie riešiť odstraňovanie zistených požiarnych nedostatkov
 • vykonanie cvičného požiarneho poplachu najmenej raz za 12 mesiacov
 • styk s orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
 • odborné konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov odberateľa

Zabezpečované činnosti

 • Technika ochrany pred požiarmi
 • Špecialistu PO
 • Protipožiarne periodické prehliadky
 • Zastupovanie pri kontrolách požiarneho dozoru

Pokuty pre zamestnávateľa, ktorý nedodržiava predpisy na ochranu pred požiarmi

  Ceny služieb sú predmetom individuálnej dohody s klientom. Cena za poskytované služby je závislá od charakteru činnosti spoločnosti, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a prostredí a podľa individuálnych požiadaviek klienta.